ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ 5D3N (KC) ZALA01 - Hello Asia Tour HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2563
สถานที่: ประเทศคาซัคสถาน (อัลมาตี้)
ราคา: เริ่มต้น 39,999.-

 • Highlight Tour


  • ชมกรุงอัลมาตี้ เมืองหลวงเก่าของประเทศคาซัคสถาน

  • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ชมความน่ารักและถ่ายรูปกับสุนัขแสนรู้ฮัสกี้

  • นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน ให้ท่านได้สนุกสนานกับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ

  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท

  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค ชาวคาซัคสืบเชื้อสายมาจากชาวมองโกล

  • ถ่ายรูปกับ สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงอัลมาตี้

  • ชมจัตุรัสอิสระภาพ สวนสาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อิสระภาพ

  • ชมโบสถ์เซ็นต์คอฟ โบสถ์คริสนิกายออร์ทอดอกซ์

  • ช้อปปิ้งตลาดกรีนมาร์เก็ต ตลาดพื้นเมืองจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

 

 • วันเดินทางที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถานท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน

  07.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Air Astana (KC) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
  10.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC932
  ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)
  นำท่านชม กรุงอัลมาตี้ (Almaty) อดีตเมืองหลวงดั้งเดิมสมัยสหภาพโซเวียตและเมืองหลวงเก่าของประเทศคาซัคสถาน ก่อนย้ายไปที่กรุงอัสตาน่า (Astana) หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรุงนูร์-ซุลตัน (Nur-Sultan) ในปี 1998กรุงอัลมาตี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคาซัคสถาน ปัจจุบันได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ที่อุดมไปด้วยน้ำมัน แร่ยูเรเนียม และทรัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกหลายแห่ง
  ค่ำ ⇒บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก Aul Resort หรือเทียบเท่า
  รีสอร์ทกระโจมสไตล์พื้นเมืองของประเทศคาซัคสถาน โอบล้อมด้วยธรรมชาติ บรรยากาศเย็นสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำ และห้องน้ำในตัว แอร์คอนดิชั่น และฮีตเตอร์
  (*** หมายเหตุ : กรณีรีสอร์ทกระโจมเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกล้เคียงแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***)
  ** กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืน 1 คืน สำหรับกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ใต้ท้องรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน**
 • วันเดินทางที่ 2 ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท – อัลมาตี้

  เช้า ⇒บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ชมความน่ารักและถ่ายรูปกับสุนัขแสนรู้ฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding) ให้ท่านได้สนุกสนานกับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ (ไม่รวมค่ากิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน ท่านละ 35-40 USD ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ) ทั้งนี้ในแต่ละวัน กิจกรรมนั่งรถเทียมสุขัขลากเลื่อนจะจำกัดจำนวนผู้ทำกิจกรรม เพื่อไม่ให้สุนัขเหนื่อยเกินไป กรณีสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า
  กลางวัน บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท (Shymbulak Ski Resort) ตั้งอยู่ในเทือกเขา Zaiilisky Alatau ห่างจากตัวเมืองอัลมาตี้ เพียง 25 กิโลเมตร ด้านบนเป็นที่ตั้งลานสเก็ตน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานและมีชื่อเสียง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือน Shymbulak ต่างก็ยกย่องให้ที่นี่เป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง และที่นี่ยังได้รับยกย่องให้เป็นสถานที่จัดงานแข่งกีฬาฤดูหนาวและกีฬาโอลิมปิกในปีต่างๆอีกด้วย  อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี ที่จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีสำหรับนักเล่นสกีมือใหม่ และสำหรับคนที่เล่นสกีจนเป็นมือโปรแล้ว ซึ่งปลอดภัยและไม่มีอันตรายใดๆ การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียมถุงมือสกี, ผ้าพันคอ, แว่นกันแดด, เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูปที่พร้อมสำหรับการเล่นสกี กรุณารับฟังข้อแนะนำ และวิธีการเล่นสกีจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เล่นเอง สำหรับท่านที่ชำนาญแล้ว (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด และอุปกรณ์เล่นสกี ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า**)
  หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะในการเล่นสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี กรณีปริมาณหิมะไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ***)
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  เข้าสู่ที่พัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันเดินทางที่ 3 อัลมาตี้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค – อัลมาตี้ – สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค – Mega Mall

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค (The Huns Ethno Village) ชาวคาซัคสืบเชื้อสายมาจากชาวมองโกลแต่มาผสมผสานวิถีชีวิตเข้ากับคนท้องถิ่นที่เป็นพวกเติร์กหรือรัสเซีย ใช้วิถีชีวิตแบบเร่ร่อน ดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนหลังม้า สร้างกระโจมเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และย้ายถิ่นฐานที่พักไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและแหล่งอาหารของทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ชาวคาซัคในอดีตจึงไม่สร้างที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการถาวร นำท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวคาซัคโดยวิทยากรของหมู่บ้าน อาทิเช่น การแสดงวัฒนธรรมตั้งแต่แรกเกิด พิธีก้าวผ่านสู่การเป็นผู้ใหญ่ การแต่งงาน การจับคู่แต่งงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับการละเล่นพื้นเมือง วิธีการขี่ม้า และวิธีการสร้างกระโจมที่อยู่อาศัยของชาวคาซัคสถาน
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัลมาตี้ (Almay) เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคาซัคสถาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  นำท่านถ่ายรูปกับ สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค (President’s Park) สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงอัลมาตี้ ชมความสวยงามบริเวณด้านหน้า อันตกแต่งด้วยสวนน้ำพุและเสาซุ้มโค้งประตูทางเข้าซึ่งสร้างขึ้นเป็นเกียรติแด่ท่านประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน (*** น้ำพุในสวนจะไม่สามารถเปิดให้ชมความสวยงามได้ในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***)
  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Mega Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงอัลมาตี้ มีสินค้าแบรนด์เนมแบบบูติก และร้านค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำกว่า 100 ร้าน อาทิเช่น Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถึง ร้านขายอุปกรณ์กีฬาและร้านอาหาร
  ค่ำ *** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง ***
  เข้าสู่ที่พัก Kazzhol Hotel หรือเทียบเท่า
 • วันเดินทางที่ 4 อัลมาตี้ – จตุรัสอิสระภาพ – สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ – โบสถ์เซ็นต์คอฟ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม จัตุรัสอิสระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ (Panfilov Park) สวนสาธารณะสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าบุรุษผู้กล้าชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับกอลทัพนาซี ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์คอฟ (Zenkov Cathedral) โบสถ์คริสนิกายออร์ทอดอกซ์ที่สร้างด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว และเป็นโบสถ์ที่รอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี 1911 อีกทั้งได้รับยกย่องว่าเป็นโบสถ์ไม้ที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  นำท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต (Green Market) ตลาดพื้นเมืองจำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย,ไข่ปลาคาร์เวียร์ ร้านขายของที่ระลึกทั้งของสดและแห้ง อาทิเช่น ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิทาชิโอ, อัลมอนด์, ผลไม้แห้ง ต่างๆ ซึ่งมีราคาถูกมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านลาฮัท ร้านช็อคโกแลตของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียต
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมแสดงพื้นเมืองคาซัคสถาน
  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้
 • วันเดินทางที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  01.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931
  ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

ZALA01 คาซัคสถาน อัลมาตี้ 5D3N (KC) JAN-MAR20
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์