ทัวร์พม่า พินอูลวิน อมรปุระ สกายน์ 4D3N (PG) GQ1MDL-PG003 -
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศพม่า (พินอูลวิน อมรปุระ สกายน์)
ราคา: เริ่มต้น 12,999.-

 • Highlight Tour

  พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
  พินอูวิน l วัดมหาอันตูกานตาร์ l สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี
  อมรปุระ l สะพานไม้อูเบ็ง l วัดมหากันดายงค์ l สกายน์ l วัดกวงมูดอร์ l เจดีย์อูมินทงแส่

  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี l เจดีย์หยก (เวรสนาเจดีย์)

 • Travel program

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระตำหนักไม้สัก-ชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-พระราชวังมัณฑะเลย์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

  วันที่ 2 มัณฑะเลย์-พินอูวิน-วัดมหาอันตูกานตาร์-สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี

  วันที่ 3 พินอูวิน-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-สกายน์-วัดกวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่

  วันที่ 4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีเจดีย์หยก(เวรสนาเจดีย์)(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20)

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

GQ1MDL-PG003 พินอูลวิน อมรปุระ สกายน์ 4D3N (PG) OCT-DEC19

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์