ทัวร์ไทย เชียงราย ภูชี้ฟ้า เชียงของ 4D2N (VAN) EP9 - Hello Asia Tour HelloAsiaTour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง พฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563
สถานที่: ประเทศไทย (เชียงราย)
ราคา: เริ่มต้น 8,499.-

 • Highlight Tour


  • เหนือสุดแดนสยาม

  • ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง

  • ประตูผาบ่อง-ชิวริมโขงที่เชียงของ-ไร่แสงอรุณ

  • สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย

  • ชมวิวเมียนมาร์ยามค่ำคืนที่พระธาตุดอยเวา

 

 • วันเดินทางที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงคำ

  16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
  16.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
  ⇒บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
 • วันเดินทางที่ 2 เชียงคำ-ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผาบ่อง-เชียงของ-วัดหลวงไชยสถาน-ถนนคนเดินกาดกองแก้ว

  04.00 น. รุ่งอรุณที่ ปั้ม ปตท. อ.เชียงคำ (กรณีเดินทางโดยรถบัสเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ)
  นำท่านเดินทางขึ้น ภูชี้ฟ้า
  06.00 น. เดินทางถึง ภูชีฟ้า นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ จุดชมวิว ประมาณ 800 เมตร จุดชมวิวที่เป็นหน้าผาหินตั้งตระหง่าน ให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลหมอกยามเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภู ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก
  07.30 น. ⇒บริการอาหารเช้า(2) ณ ร้านอาหาร
  08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยผาตั้ง นำท่านสู่จุดชมวิวที่มีอาณาเขตติดต่อไทย-ลาว ชมประตูผาบ่อง(ประตูโขง)ที่สามารถมองลอดเห็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว เชิญท่านเก็บภาพความงดงามจนถึงเวลานัดหมาย
  12.00 น. ⇒บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางสู่อ.เชียงของ
  14.30 น. เดินทางถึง เมืองเชียงของ นำท่านชม วัดหลวงไชยสถาน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ระหว่างถนนสายหลักเชียงของกับแม่น้ำโขงตัววิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางฝั่งแม่น้ำโขงทำให้บริเวณวัดสามารถมองเห็นทัศนียภาพน้ำโขงและฝั่งเมืองลาวได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วงตอนเย็นอากาศเย็นสบายชมทิวทัศน์สายน้ำโขงสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสีส้มสวยงามมาก
  15.30 น. ⇑เข้าสู่ที่พัก โรงแรม น้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า
  เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรือเช่าจักรยาน ปั่นชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงยามเย็น
  18.00 น. ⇒บริการอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหาร
 • วันเดินทางที่ 3 เชียงของ-ไร่แสงอรุณ-เชียงแสน-วัดพระธาตุผาเงา-สามเหลี่ยมทองคำ-แม่สาย-พระธาตุดอยเวา&จุดชมวิวเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์

  07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้า ท่านสามารถ ร่วมทำบุญตักบาตรได้ที่ถนนเลียบริมโขง
  บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  09.00 น. นำท่านไปชม ไร่แสงอรุณหมู่บ้านผากุบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดน ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนลาวไร่แสงอรุณได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ต้องการผสมผสาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสวยงามของเกษตรกรที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ ท่านจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของเกษตรกร ชมท้องไร่ ท้องนาแนวเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งจะได้ชมแปลงสวนผักปลอดสารพิษ ซึ่งเราแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสในสังคมเมือง
  10.00 น. วัดพระธาตุผาเงา
  11.00 น. นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดังเรื่องของการค้ายาเสพติด นำท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง และถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง
  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร
  14.00 น. นำท่านข้ามชายแดนสู่ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูกอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากประเทศจีนต่างๆกระเป๋า รองเท้า
  (กรุณาอย่าซื้อสินค้าประเภทสัตว์ป่า เขาสัตว์หรือหนังสัตว์กลับมา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายของไทย)
  17.00 น. เข้าสู่ที่พักโรงแรมวังทองแม่สาย หรือเทียบเท่า
  18.00 น. บริการอาหารค่ำ(7) ณ ร้านอาหาร
  19.00 น. นำท่านนั่ง รถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นชมวิว วัดพระธาตุดอยเวา พระธาตุเหนือสุดแดนสยามห่างจากพรมแดนเพียง 500 เมตร  สักการะพระธาตุดอยเวาพระธาตุที่เชื่อกันว่มีความเก่าแก่เป็นรองจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่บนยอดดอยเวาแต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอยผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไปนมัสการ(รวมรถสองท้องถิ่นไป-กลับ)ซึ่งข้างบนเป็นจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่สายและเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์สามารถเห็นทัศนียภาพได้รอบทิศ
 • วันเดินทางที่ 4 แม่สาย-วัดร่องขุ่น-อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง-กว๊านพะเยา-กรุงเทพฯ

  07.00 น. ⇒บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรฝาผนัง ซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม
  12.00 น. ⇒บริการอาหารกลางวัน(9) ร ร้านอาหารบรรยากาศริมกว๊าน
  13.00 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ต้องแวะ พญางำเมือง หรือพ่อขุนงำเมือง พระสหายของพ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนรามคำแหงทั้ง 3 จึงเป็นเพื่อนสนิทกันต่างก็มีอำนาจแต่ไม่รบกันและไม่รุกรานเมืองต่อกัน จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของ กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ ได้ตามอิสระ
  19.30 น. ⇒บริการอาหารค่ำ(10) ณ ร้านอาหาร
  20.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
  23.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์