ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ ตงชวน 4D3N (8L) BC01 - Hello Asia Tour
Hello Asia Tour Co., Ltd. ใบอนุญาต ททท 11/07731
Add Friend @helloasiatour 084-427-9515
default-logo
ระยะเวลา: เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562
สถานที่: ประเทศจีน (คุนหมิง ตงซวน)
ราคา: ราคาโปรโมชั่น

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

 • Highlight Tour


  • สัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม “ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ”

  • วัดหยวนทง ประตูมังกร (เขาซีซาน)

  • ชมสวนผลไม้ ชิมสตรอเบอร์รี่

  • เมนูพิเศษ ขนมจีนข้ามสะพาน, สุกี้เห็ด

  • เที่ยวเต็ม ไม่มีลงร้านช้อปรัฐบาล

 • วันเดินทางที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ - สนามบินฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง

  17.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาเตอร์สายการบิน ลักกี้แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
  20.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน ลักกี้แอร์ไลน์ เที่ยวบิน 8L802
  (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
  23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน นครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
  ⇑เข้าสู่ที่พัก HANG LI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันเดินทางที่ 2 เมืองคุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง - สวนผลไม้ -เมืองตงชวน-ชมผืนดินสีแดงตงชวน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ สวนน้ำตก เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
  นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ สดจากสวน อาทิเช่น สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หากเป็นสตรอเบอร์รี่จำกัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล) **หมายเหตุ: การชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอว์เบอร์รี่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน เมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่ธรรมชาติ และมนุษย์ได้รังสรรค์ไว้ (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำชม ตงชวน (Dongchuan) หรือ หงถู่ตี้ (Hongtudi) หงถู่ตี้ แปลว่า แผ่นดินสีแดง อยู่เขตอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเลอากาศเย็นสบาย  มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ในเดือนกันยายน จะเป็นช่วงที่ดอกมัสตาร์ดและดอกไม้หลากหลายพันธุ์บาน ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดงเข้ม สลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใสของฤดูใบไม้ร่วงเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่สวยที่สุดอีกเดือนหนึ่งในการมาเยือนแผ่นดินสีแดงนี้ทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยายห้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ⇑เข้าสู่ที่พัก WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันเดินทางที่ 3 ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร นําท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง4,223เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานทั่วทั้งขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพันปีนับหมื่นต้นทยอยบานตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขา
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ชม เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
  นำท่านสู่แลนด์มาร์คคุนหมิง ถนนคนเดินนานผิน ตั้งอยุ่ถนนจินปี้ลู่อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เก็บภาพบรรยากาศ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้” มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ “ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชวงศ์เต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี ลวดลายซุ้มจินหม่าปี้จีเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ⇑เข้าสู่ที่พัก ECHARM HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 • วันเดินทางที่ 4 เขาซีซาน-วัดหยวนทง-สนามบินฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) อยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี นำท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย
  17.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน ลักกี้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 8L801
  18.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

โปรแกรมทัวร์ (กดลูกศรเพื่อเลื่อนอ่านโปรแกรมทัวร์)

BC01 Kunming คุนหมิง ตงชวน 4D3N (8L) OCT-DEC19
Call Now Button
ติดต่อสอบถามทัวร์